Obowiązki sprzedawcy w umowie kupna sprzedaży

Umowa kupna sprzedaży jest jedną z najczęściej zawieranych w Polsce. Regulowana jest przepisami kodeksu cywilnego, a co za tym idzie – roszczeń wynikających z wyżej wskazanej umowy można dochodzić na drodze cywilnoprawnej. Taki dokument nakłada na obydwie strony stosunku określone prawa, ale również obowiązki. Jak działa ogólna umowa kupna sprzedaży i jakie niesie za sobą zobowiązania dla sprzedającego?

Kto może być zbywcą?

Podmiotem sprzedającym może być zarówno osoba fizyczna, jak i prawna. W tym pierwszym przypadku ogromne znaczenie ma jednak to, by dana osoba posiadała zdolność do dokonywania we własnym imieniu czynności prawnych.

To oznacza, że musi być pełnoletnia i nieubezwłasnowolniona. Jeśli którykolwiek z tych warunków nie jest spełniony, dana osoba nie może we własnym imieniu zbyć przedmiotu.

Obowiązki sprzedającego

Przede wszystkim, osoba zbywająca przedmiot lub inny rodzaj zbywalnego prawa jest zobowiązana do wydania go nabywcy. Dokładne ustalenia co do tego, w którym momencie to nastąpi, powinno być zawarte w umowie kupna sprzedaży (źródło: https://kapitalni.org/pl/artykuly/umowa-kupna-sprzedazy-definicja-i-podstawa-prawna,73,408). Jeśli jednak tak nie jest – co do zasady, zgodnie z kodeksem cywilnym musi to nastąpić niezwłocznie.

Drugi obowiązek to przeniesienie prawa własności do przedmiotu na osobę, która go kupiła. W Polsce dzieje się to niejako z automatu: moment przekazania przedmiotu jest równocześnie chwilą przekazania prawa własności do niego. W takim przypadku mamy do czynienia z podwójnym skutkiem czynności prawnej, bowiem dochodzi jednocześnie do zbycia oraz nabycia praw przez dwa osobne podmioty.

Ostatnim ze zobowiązań, jakie ustawodawca nałożył na podmiot sprzedający, jest obowiązek informacyjny. Dotyczy on między innymi udzielenia rzetelnej informacji o stanie produktu (jeśli jest on używany), a w przypadku gdy jest nowy – zawarcie instrukcji prawidłowego użytkowania przedmiotu. Dodatkowo, zbywca jest zobowiązany do udzielenia jasnych i zrozumiałych dla kupującego informacji, które umożliwią mu bezpieczne i pełne wykorzystanie nabytego przez niego produktu.